Mesleki Yeterlilik Merkezi Logosu  Türkak Logosu

Marka Ve Logo Kullanım Prosedürü

Dökümanlar - Personel Belgelendirme Marka Ve Logo Kullanım Prosedürü Hakkında Bilgiler
Ana Sayfa Hizmetlerimiz / Personel Belgelendirme Marka Ve Logo Kullanım Prosedürü
Meyem - Personel Belgelendirme / Dökümanlar - Personel Belgelendirme Marka Ve Logo Kullanım Prosedürü

PERSONEL BELGELENDİRME
MARKA VE LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ

5. AMAÇ

Bu prosedürün amacı; belge, logo ve marka kullanımı için uygulanacak yöntemleri ve sorumlulukları belirlemektir.

6. TANIMLAR

YBK: Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu

-

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

-

8. UYGULAMA

8.1. Genel

Belgelendirilmiş personel veya çalıştıkları kuruluş, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu prosedür hükümlerine uymakla yükümlüdürler. MEYEM MESLEKİ YETERLİLİK VE BELGELENDİRME MERKEZİ LTD. ŞTİ tarafından verilen, MYK-TÜRKAK VE YBK logo/markasını kullanan belgelendirilmiş personel, bu prosedür ile belirlenen tüm kuralları kabul etmiş sayılır. Belgelendirilmiş personel veya çalıştıkları kuruluş, bu prosedürde belirtilen şartları yerine getirmediği takdirde, belgesi askıya alınır veya geri çekilir.

Belge ve logonun/markanın kullanımında oluşan ihlaller, MEYEM MESLEKİ YETERLİLİK VE BELGELENDİRME MERKEZİ LTD. ŞTİ’nin web sitesi üzerinden kamuoyuna ilan edilir ve uygun olan durumlarda ilave yasal işlemler uygulamaya konulur.

Belge ve logonun/markanın, belgelendirilmiş personel dışında, her hangi bir kimse tarafından kullanıldığının tespit edilmesi durumunda, ilgili kimse, Belgelendirme Müdürlüğü tarafından, logo/marka kullanımını durdurması yönünde yazılı olarak uyarılır. İlgili kimsenin bu uyarıyı dikkate almaması durumunda, yasal yollara başvurulur.

8.2. Belge Kullanımı

Belge, sadece belge sahibi tarafından kullanılabilir. Belge, sahibi dışında herhangi bir kişi veya tüzel kişilik tarafından kullanılamaz. Belge, belgede adı geçen kişinin mülkiyetinde olup, hiçbir şekilde başka bir kimseye devredilemez. Belgenin üçüncü şahıslarca haksız yere kullanımından doğan sorumluluk, kullanan kişiye aittir.

Belge, sadece geçerlilik süresi boyunca kullanılabilir. Gözetim faaliyeti yapılmamış, yeniden belgelendirme faaliyeti yapılmamış, belgesi geri çekilmiş/iptal edilmiş veya belge süresi geçmiş belgeler kullanılamaz. Belgenin haksız kullanımından doğan sorumluluk belgelendirilmiş kişiye aittir. Belgesi askıya alınmış, geri çekilmiş veya iptal edilmiş sahipleri, belgeyi kullanmayı ve ona atıfta bulunmayı durdurmakla yükümlüdür ve belgelerini MEYEM MESLEKİ YETERLİLİK VE BELGELENDİRME MERKEZİ LTD. ŞTİ’ ye teslim etmek zorundadırlar.

Belgenin yenilenmesi veya tekrar düzenlenmesi için MEYEM MESLEKİ YETERLİLİK VE BELGELENDİRME MERKEZİ LTD. ŞTİ’ ye yazılı olarak başvuru yapılmalıdır.

Belge, belge sahibi tarafından ilgili alanda yeterliliğini göstermek amacıyla dergi, kitap vb. yayınlar ve internet ortamında kullanılabilir. Belgeler, okunabilirliği bozulmamak şartıyla, en-boy oranı korunmak suretiyle küçültülüp büyütülebilir.

Belgenin herhangi bir bölümü bölünüp ayrı olarak kullanılamaz. Belge kullanma hakkı kazanan kimselerin, belgeyi yanıltıcı tarzda veya haksız kullandığı veya tanıtım dokümanlarında belgeye ait bilgileri, ilgili tarafları yanıltıcı şekilde kullandığı tespit edilebilir. Belgeyi yanıltıcı tarzda veya haksız yere kullanan kimse, yazılı olarak uyarılır.

8.3. Logo/Marka Kullanımı

MYK markası, sadece “Mesleki Yeterlilik Kurumu Markasının Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar” ın güncel versiyonuna göre kullanılabilir. Bu dokümanın güncel versiyonuna, www.myk.org.tr adresinden ulaşılabilir.

TÜRKAK akreditasyon markası, sadece “R10-06 TÜRKAK Akreditasyon Markasının TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar” rehberinin, güncel versiyonuna göre kullanılabilir. Bu dokümanın güncel versiyonuna, www.turkak.org.tr adresinden ulaşılabilir.

MYK-TÜRKAK VE YBK logo/markasını, belgelendirilmiş personelin veya çalıştıkları kuruluşun basılı ve elektronik ortamda reklam amaçlı yayınlarında, tanıtım broşürleri, ürün/hizmet katalogu üzerinde ve iş raporlarında kullanılabilir.

MYK-TÜRKAK VE YBK logo/markasını, sadece belgelendirme kapsamı dahilindeki faaliyet alanlarında kullanabilirler.

MYK-TÜRKAK VE YBK logo/markasını kullanıldığı tüm yerlerde, logo/markanın ürüne/hizmete ait olmadığı, ürünün/hizmetin sunumunda çalışan kişiye ait olduğu (belge numarası ile birlikte) belirtilmelidir.

MYK-TÜRKAK VE YBK logo/markasını, web sitesinde belirtilen şekillerde, renklerde, boyutlarda ve beyaz zemin üzerine kullanılabilir.

MYK-TÜRKAK VE YBK logo/markasının boyutları, okunabilirliği bozulmamak şartıyla en-boy oranı korunmak suretiyle küçültülüp büyütülebilir.

MYK-TÜRKAK VE YBK logo/markasını, basılı veya elektronik ortamda, kullanan kuruluşun logo/markasından daha fazla öne çıkmayacak şekilde kullanılabilir.

MYK-TÜRKAK VE YBK logo/markası, bastırılan kartvizitler üzerinde kullanılamaz. Kartvizitler üzerinde kişinin belgesine ilişkin hiçbir atıfta bulunulamaz.

MEYBEM Marka/Logosu ürün üzerinde kullanılamaz.

MYK-TÜRKAK VE YBK logo/markasının haksız kullanımından doğan sorumluluk belgelendirilmiş kişiye aittir. Belgesi askıya alınmış, geri çekilmiş veya iptal edilmiş sahipleri, MYK-TÜRKAK VE YBK logo/markasını kullanmayı ve ona atıfta bulunmayı durdurmakla yükümlüdür.

8.4. Belge ve Logo/Marka Kullanımının Durdurulması

Belge geçerlilik süresinin sona ermesi, belgelendirmenin askıya alınması veya iptal edilmesi halinde belgelendirilen personel veya çalıştıkları kuruluş, logo/marka kullanımını durdurmalıdır.

 

Meyem - Yetkili Mesleki Yeterlilik Merkezi ve Belgelendirme Kuruluşudur