Mesleki Yeterlilik Merkezi Logosu  Türkak Logosu   Helal Akreditasyon Kurumu Logosu

Askı Ve Geri Çekme Prosedürü

Dökümanlar - Personel Belgelendirme Askı Ve Geri Çekme Prosedürü Hakkında Bilgiler
Ana Sayfa Hizmetlerimiz / Personel Belgelendirme Personel Belgelendirme Askı Ve Geri Çekme Prosedürü
Meyem - Personel Belgelendirme / Dökümanlar - Personel Belgelendirme Askı Ve Geri Çekme Prosedürü

PERSONEL BELGELENDİRME
ASKI VE GERİ ÇEKME PROSEDÜRÜ

9. AMAÇ

Bu prosedürün amacı; belgelendirmenin sürdürülmesi, yenilenmesi ve kapsam değişikliği için uygulanacak yöntemleri ve sorumlulukları belirlemektir.

10. TANIMLAR

-

11. İLGİLİ DOKÜMANLAR

-

12. UYGULAMA

12.1. Belgelendirmenin Askıya Alınması, Geri Çekilmesi veya İptali

Gözetim süresi dolduğu halde, belgelendirmenin sürdürülmesi için gereklilikleri yerine getirmeyen personelin belgelendirilmesi askıya alınır.

Belgelendirme, aşağıda belirtilen durumlarda askıya alınabilir:

- Belgelendirilen personelin talebi sonucu,
- Belgelendirilmiş personelin, aktif olarak çalışmaya devam etmekte olduğuna yazılı bildirimde bulunmaması sonucu.

Belgelendirme Müdürü koordinasyonunda gerçekleştirilecek olan bir adayın gözetim sürecinde, aday ile iletişim kurularak FRM.172 Gözetim/Belge Yenileme Bilgilendirme Formu üzerinde gerekli kayıtlar alınır. Alınan ilgili form içerisinde yer alan Kontrol listesine uygun olarak alınan cevaplar Belgelendirme Müdürü tarafından kontrol edilerek evrakların uygunluğuna karar verir ve Karar Vericiye aday dosyasıyla beraber gönderir. Karar verici FRM.173 Belgeli Personel Gözetim Ve Belge Geçerlilik Karar Formu çerçevesinde talebin durumuna ve kanıtlayıcı dokümanlara göre Karar vererek Askıya alma , geri çekme veya iptal durumlarına karar verir. Belgelendirmesi askıya alınan personelin, askı gerekçelerini ortadan kaldırdığına dair kanıtları, yazılı bildirimlerle birlikte sunmaması durumunda, belgelendirmesi geri çekilir.

Belgelendirme, aşağıda belirtilen durumlarda geri çekilebilir:

- Verilen askı süresi sonuna kadar belgelendirilen kişinin belirtilen eksiklikleri gidermemesi sonucu,
- Belgelendirilen kişinin belgeyi, kapsamda belirtilenden farklı alanlarda, yanıltıcı ve haksız kullanması sonucu,
- Belgelendirilen kişinin belge üzerinde tahrifat yapması sonucu,
- Belgelendirilen kişinin, gözetim yapılması için bilgi vermemesi sonucu.

Belgelendirme, belgelendirilen kişinin talebi sonucu iptal edilebilir.

Belgelendirme Müdürlüğü, belgelendirmesi askıya alınan, geri çekilen veya iptal edilen personele durumu, yazılı olarak bildirir. Belgelendirmenin askıya alındığı süre boyunca veya belgelendirmenin geri çekilmesi veya iptalinden sonra belgelendirme konusu ile ilgili herhangi bir faaliyette bulunmaması hususunda uyarılır. Belgelendirmesi askıya alınan, geri çekilen veya iptal edilenlerin adı, ilgili taraflara, belge numarası, geri çekme/iptal veya askı tarihi yer alacak şekilde www.meyem.com.tr web sitesinden duyurulur. Belgesi askıya alınan adaylar, askıya alma gerekçelerinin ortadan kaldırıldığını yazılı olarak, objektif deliller ile MEYEM Mesleki Yeterlilik Ve Belgelendirme Merkezi Ltd. Şti’ ne bildirmeleri durumunda askıya alma işlemi ortadan kaldırılır.

Aşağıdaki durumlarda da belgelendirme, askıya alınabilir veya geri çekilebilir:

- Belge üzerindeki kimlik bilgilerinin belgelendirilen personel ile aynı olmaması (başkasının yerine sınava girme durumu),
- Belgenin, adına düzenlenen kişi dışında kişilerce kullanılması,
- Meyem Mesleki Yeterlilik Ve Belgelendirme Merkezi Ltd. Şti tarafından bildirilen şartlara uyulmaması,
- Hizmet bedeli ödenmemesi.

Yapılan sınavların, sınav sonucu ortaya çıkan kayıtların doğrulanması, belgenin verilmesi, geçerliliğinin sürdürülmesi, yenilenmesi, kapsamının genişletilmesi veya daraltılması, iptali, askıya alınması kararlarını ilgili prosedürler doğrultusunda uygun bir şekilde karar vermekle Karar Verici yükümlüdür.

12.2. Belgelendirme Kapsamının Daraltılması

Bu konuda yapılacak talep değerlendirildikten sonra uygun bulunması durumunda, belgelendirme kapsamı daraltılabilir.

Ayrıca belgelendirme kapsamı, belgelendirilmiş personelin ilgili Ulusal Yeterliliğin belgelendirmenin sürdürülmesi konusundaki gerekliliklerini sağlayamaması durumunda da daraltılabilir. Aşağıda belirtilen hususlar ortaya çıktığı zaman, belgelendirme kapsamlarının daraltılması, aşağıdaki bilgiler doğrultusunda ilgili Karar Verici tarafından karara bağlanır:

- İlgili belgelendirme standardındaki değişiklikler,
- Yeni belgelendirme standardının geliştirilmesi,
- Yasal mevzuat istekleri vb.

 

Meyem - Yetkili Mesleki Yeterlilik Merkezi ve Belgelendirme Kuruluşudur